Deze “Dienstenwijzer” wordt u aangeboden door Business Capital Insurance B.V., gevestigd aan de Plaza 6,4782 SK te Moerdijk.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij wederzijds van elkaar mogen verwachten.

Wie zijn wij?
Business Capital Insurance B.V. biedt u deskundige advisering en diensten op het gebied van bedrijfsmatige verzekeringen inclusief personele verzekeringen exclusief pensioenen. Tevens treden wij op als bemiddelaar voor het afsluiten van de financiële producten die wij u adviseren.

Ons bedrijf en de heer F.D. van der Laan  van ons bedrijf zijn aangesloten bii de navolgende tussenpersoon- en beroepsorganisaties: Adfiz, RMIA en RPA.

Onze diensten
Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van schadeverzekeringen, personele verzekeringen en levensverzekeringen.

Omdat financiële dienstverlening zich vaak uitstrekt tot een bredere oriëntatie op financiële producten, kunt u van ons een integrale aanpak verwachten die rekening houdt met wat in uw specifieke situatie van belang is. In onze praktijk vormen uw wensen en persoonlijke situatie het uitgangspunt. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten die daarvoor nodig zijn. Op al deze gebieden helpen wij u bij het afsluiten van overeenkomsten tussen u en de financiële instelling van uw keuze. Ook daarna blijven wij u begeleiden met onze advisering. Indien het nodig en wenselijk is, onderhouden wij namens u de contacten met de leveranciers van deze financiële producten.

Wat verwachten wij van u?
Om ons werk goed te kunnen doen, in overeenstemming met uw verwachtingen en onze afspraken, vragen wij u ons tijdig en volledig te informeren over alle zaken die in het kader van door u te sluiten of afgesloten overeenkomsten met financiële instellingen van belang zijn. Het gaat in het bijzonder om wijzigingen in uw persoonlijke situatie of samenlevingssituatie (zoals: geboorte, samenwonen, huwelijk, echtscheiding, overlijden, verhuizing enz.), om veranderingen in uw inkomens- en arbeidssituatie e.d.

Hoe kunt u ons bereiken?
Ons kantoor is op werkdagen open van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Bezoekadres : Plaza 6, 4782 SK te Moerdijk
Telefoon : 0168 – 393 100
Fax : 0168 – 393 101
Email : info@bcinsurance.nl
Internetadres : www.bcinsurance.nl 

Betalingen
Verzekeringen

Betaling van verzekeringspremies (per maand, kwartaal, halfjaar, jaar) kunt u via ons kantoor doen door middel van automatische incasso of acceptgiro, of rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij. Per polis zullen wij daarover met u afspraken maken. Als u de premies via ons betaalt, heeft u direct aan uw betalingsverplichting tegenover de verzekeraar voldaan. De verzekeringsdekking blijft dus altijd ongewijzigd in stand. Blijft betaling (aan ons) uit, dan kan de verzekeraar de dekking opschorten of zelfs beëindigen. Mocht deze situatie zich – dreigen – voor te doen, dan zullen wij u (indien mogelijk) tijdig waarschuwen.

Onze relatie met geldverstrekkers en verzekeraars
Ons kantoor werkt met door ons zorgvuldig geselecteerde financiële instellingen (banken, verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen) voor het afsluiten van verzekeringen enz. Wij baseren onze advisering en bemiddeling op onze ervaringen met deze aanbieders en op een gedegen analyse van de ruime keus aan producten.

Ons kantoor werkt niet met vooraf geselecteerde financiële instellingen voor het afsluiten van verzekeringen enz. Wij baseren onze advisering aan u op een objectieve analyse van een grote keus aan producten en aanbieders in de markt. Daardoor zijn wij in staat u het product aan te bevelen dat naar uw oordeel het best past bij uw wensen.

Hoe worden wij beloond?
Provisie

De beloning voor onze dienstverlening kan bestaan uit provisie, die door de geldverstrekker of verzekeraar rechtstreeks aan ons wordt betaald. U wordt daarvoor niets in rekening gebracht. Deze provisie is afhankelijk van de hoogte van de verzekeringspremies of verzekerde som(men) e/o bedragen.

Declaratie / uurtarief
Hiernaast bestaat de mogelijkheid onze diensten aan u te berekenen op basis van uurtarieven en/of bedragen per handeling e/o specifieke casus. Vooraf stellen wij u hiervan op de hoogte en geven u een schatting van de te verwachten kosten. Wij specificeren onze nota’s en de in rekening gebrachte uren en/of handeling(en).

Provisie / Declaratie
Tevens bestaat de mogelijkheid een combinatie van bovenvermelde vergoedingen overeen te komen, al dan niet met onderlinge verrekening.

Uurtarief
Onze uurtarieven zijn alsvolgt:

– Senior adviseur                             € 175,00 per uur
– Adviseur                                         € 125,00 per uur
– Administratief medewerker       €   75,00 per uur

Deze tarieven zijn exclusief BTW en zullen jaarlijks worden geïndexeerd (CBS Prijsindex). Hiernaast zullen reiskosten in rekening worden gebracht. De reistijden zullen tegen 50% van het geldende uurtarief in rekening worden gebracht.

Voorafgaand aan het adviestraject spreken wij met u het aantal uren af dat wij in rekening zullen brengen voor onze dienst verlening. Indien blijkt dat het aantal uren meer dan 25% zal afwijken, dan zullen wij hiervan in kennis stellen en de gevolgen c.q. vervolgstappen met u bespreken.

Wettelijke verplichtingen
Ons kantoor heeft volgens de Wet financieel toezicht (Wft) een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten onder nummer AFM nr. 12007179, voor het uitoefenen van ons bedrijf.

De privacy van uw persoonlijke gegevens is bij ons gewaarborgd; ons bedrijf is ingeschreven bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wij streven ernaar u goed en zorgvuldig van dienst te zijn. Toch kan er wel eens wat fout gaan; voor die gevallen zijn wij toereikend verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid.

Beëindiging van de relatie
U hebt het recht de relatie met ons kantoor te beëindigen op het door u gewenste moment, zonder opzeggingstermijn en zonder kosten. Indien er verzekeringen via ons kantoor zijn gesloten, kunt u de verzekeringsmaatschappij(en) verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar een andere adviseur van uw keuze. Van onze kant zijn ook wij vrij de relatie met u te beëindigen. Ook in dat geval kunt u de verzekeraar(s) verzoeken uw bij ons lopende verzekeringen over te boeken naar een andere adviseur.

Klachtenregeling
Klachten over onze dienstverlening horen wij graag direct van u. Met u kunnen wij dan nagaan hoe wij tot een oplossing kunnen komen. Mocht dat niet tot uw tevredenheid lukken, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan het Klachteninstituut KiFiD te Den Haag. Informatie over dit klachteninstituut kunt u vinden op de website www.kifid.nl.