Casco- en machinerieënverzekering
De verzekering dekt schade aan het vaartuig, machinerieën, elektrische installaties en verdere  toebehoren – zoals inventaris en nautische apparatuur – veroorzaakt door alle gevaren van de vaart en verdere van buiten komende onheilen of door een eigen gebrek. Hiernaast is ook uw aansprakelijkheid in geval van schaden aan derden gedekt. U kunt denken aan de navolgende risico’s: aanvaring en/of zinken, stormschaden, machineschaden, maar ook brand, ontploffing     en diefstal worden door deze verzekering gedekt.

P & I-verzekering
Deze verzekering biedt dekking tegen aansprakelijkheid voor o.a. milieuverontreiniging, dood en lichamelijk letsel van bemanning of derden, schade aan de lading als gevolg van bijvoorbeeld contaminatie, schade aan derden door aanvaring en wrak opruimingskosten.

Tijdverlet
Deze verzekering staat in relatie met de cascoverzekering en dekt het financiële verlies (bedrag per dag) indien het schip als gevolg van een gedekt evenement onder de cascoverzekering  voor langere tijd stilligt in verband met reparatie van het schip en/of machines. Hiermee worden de vaste lasten en netto winst afgedekt.

Last aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt uw aansprakelijkheid indien tijdens takelwerkzaamheden schade aan “de last”  ontstaat. Met de autokraan worden met regelmaat auto’s en andere zaken, met name scheepsbenodigdheden, aan- en van boord getakeld. Indien tijdens het takelen schade aan de auto of goederen ontstaat kunt u hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Aanbouw
Deze verzekering dekt de risico’s voor schade aan het verzekerde object (schip/booreiland oid) ontstaan gedurende de afbouw of tot en met de geslaagde oplevering c.q. proefvaart.

Nieuwbouwcasco’s worden in geval van verkoop afgebouwd op allerlei scheepswerven. Dit zijn veelal grote projecten waarbij vele partijen, leveranciers en producenten betrokken zijn. Tijdens de afbouw is er sprake van vele handelingen waaruit risico’s voortkomen zoals het brandrisico, schade aan onderdelen tijdens transport, laden e/o lossen, schade aan derden tijdens proefvaart enzovoorts. Veelal zijn de verschillende ondernemingen contractueel gebonden bij de afbouw als (mede-)verzekerden op de polis aangetekend.

Molest
Met deze verzekering wordt het oorlog- en stakersrisico ten behoeve van het schip (e/o goederen) afgedekt. Hieronder vallen allerlei geweldsuitingen, zoals (burger)oorlog, binnenlandse onlusten, oproer, opstand, muiterij, gewapend conflict, stakers, relletjes en terrorisme.

Binnenvaartschepen komen door geheel Europa in havens op allerlei plaatsen in omgeving van terminals, raffinaderijen, fabrieken e.d. U kunt zich voorstellen dat het risico van terrorisme op dit soort van locaties tot de mogelijkheden behoort. In geval van zeeschepen is het risico van molest evident, aangezien deze schepen wereldwijd varen en zodoende tevens op locaties aanmeren of voorbij varen van de zogenaamde risicogebieden.

Aansprakelijkheid voor bedrijf
Verzekerd is de aansprakelijkheid voor materiële en letselschade toegebracht aan derden inclusief werkgeversaansprakelijkheid en eventueel indien van toepassing de aansprakelijkheid voor de door u geleverde producten en aan het milieu.

Rechtsbijstand
Dagelijks loopt u het risico met schaden die anderen aan uw bezittingen of vermogen toebrengen te worden geconfronteerd. Hiernaast kunt u te maken krijgen met contractuele geschillen, problemen met uw personeel, incasso geschillen enzovoorts. Om deze problemen het hoofd te bieden kunt u een rechtsbijstandverzekering overwegen.