Zoeken
 • Jeffrey van der Laan

Bedrijfs- en/of Bestuurdersaansprakelijkheid, heeft u “uw zaakjes” op orde?

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijven kunnen door diverse partijen (bedrijven e/o personen) aansprakelijk worden gesteld om bij derden ontstane e/o geleden schade(n) ontstaan door uw schuld (onrechtmatige daad, toerekenbare tekortkoming dan wel wanprestatie) te verhalen.

Indien aansprakelijkheid is aangetoond, kan een bedrijf mogelijk verantwoordelijk worden gehouden voor de volgende schaden:

 • Milieuschaden (emissies naar grond, water of lucht);

 • Letselschaden van eigen medewerkers en derden;

 • Materiële – en bedrijfsschade van de omliggende bedrijven;

 • Materiële – en bedrijfsschade van klanten (voor zover niet uitgesloten in contracten);

 • Vermogensschaden derden door afsluiting van (vaar-)wegen e.d.;

 • Juridische kosten.


Een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dient rechtstreeks ter bescherming van het vermogen en continuïteit van de onderneming. Afhankelijk van de voorwaarden zijn dergelijke schaden geheel of gedeeltelijk gedekt. Het is van belang te toetsen of de (lopende) aansprakelijkheidsverzekering zowel met betrekking tot de inhoud als ook de hoogte van de verzekerde limieten toereikend is.


Advies BCi

 • Maak aansprakelijkheidsrisico’s inzichtelijk.

 • Stel (maximale) schaderisico’s op.

 • Toets de inhoud van de dekking(en) als ook de verzekerde limieten afgezet tegen het aansprakelijkheidsprofiel.


Aansprakelijkheid van bestuurders en/of commissarissen

Persoonlijke aansprakelijkheid van ondernemers neemt over de afgelopen jaren behoorlijk toe. Niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen maar tevens in het MKB-segment komen meer en meer claims voor. Aanleiding hiervoor zijn met name de maatschappelijke ontwikkelingen, economische veranderingen, strengere Toezichtwetgeving alsook de meer kritische en claimbewuste consumenten.


Bij omvangrijke calamiteiten kunnen bestuurders en/of commissarissen ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Denk hierbij o.a. in geval van faillissement, onbehoorlijk bestuur, mismanagement, onrechtmatige daad, onvoldoende controle kredietwaardigheid contractpartners, aanspraken voor aantasting van het milieu etcetera.

Als de limiet van de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is uitgeput door een calamiteit, zal men ook sneller de bestuurders en/of commissarissen persoonlijk aanspreken en verantwoordelijk houden.


De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor de persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen als gevolg van onjuiste handelingen. Daarmee wordt het privé vermogen beschermd. Ook verweer kosten vormen onderdeel van de verzekering.


Advies BCi

Bescherm het privé vermogen van de directie en/of commissarissen door een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen.

 • Stel een adequaat verzekerd bedrag vast.

 • Indien u meer informatie wenst of interesse heeft voor vrijblijvend gesprek, neem gerust contact met ons op +31 168 393100 of per email: info@bcinsurance.nl

Note:

Wellicht ten overvloede delen wij u mede dat u aan hetgeen hiervoor vermeld geen rechten kunt ontlenen.

2 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

De gevolgen van brandschade

Brandschade is alle schade als gevolg van vuur. Dus ook – volgens vrijwel alle verzekeraars – roet-, rook- en blusschade. De gevolgen van brandschade kunnen enorm zijn. Maar liefst de helft van door b

De criminalisering van het Belgisch scheepvaartrecht

Met de invoering van het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek zet de internationale trend tot criminalisering van het scheepvaartrecht zich onverminderd door. Met de hercodificatie wordt deze repressie